Phương trình p(p - 2)x = p2 - 4 có nghiệm duy nhất khi:

A.

p ≠ 0

B.

p ≠ 2

C.

p ≠ ±2

D.

p ≠ 0 và p ≠ 2

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương trình dạng ax + b = 0 có nghiệm duy nhất khi a ≠ 0. Ở đây a = p(p - 2), a ≠ 0 tức là p ≠ 0 và p ≠ 2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...