Phương trình phức z4 - 3z3 + 2z2 + 2z - 4 = 0 có nghiệm là kết quả nào sau đây?
 

A.

1 hay 2 hay 1 ± i

B.

-1 hay 2 hay 1 ± i

C.

±1 hay 1 ± i

D.

Một kết quả khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

-1 hay 2 hay 1 ± i

Ta có: z4 - 3z3 + 2z2 + 2z - 4 = 0 ⇔ (z + 1)(z - 2)(z2 - 2z + 2) = 0

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...