Phương trình (m + 1)$x^{2}$ – 2mx + 1 = 0 là phương trình bậc hai khi

A.

m = -1.

B.

m ≠ -1

C.

m > -1

D.

mọi giá trị của m.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...