phương trình ion thu gọn : Ca2+ + CO32-  → CaCO3  là của phản ứng xảy ra giữa cặp chất nào sau đây?

  1.  CaCl2 + Na2CO3                      2. Ca(OH)2 + CO2

     3. Ca(HCO3)2 + NaOH.                  4. Ca(NO3)2 + (NH4)2CO3

A.

1 và 2.

B.

2 và 3.

C.

1 và 4.

D.

2 và 4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

C. 1 và 4.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...