Phương trình hóa học nào sau đây viết đúng?

A.

3Fe + 4H2O FeO + H2.

B.

2Fe + 3Cl2  2FeCl2.

C.

Fe + CuO  FeO + Cu.

D.

2Fe(NO3)2 2FeO + 4NO2 + O2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

3Fe + 4H2O FeO + H2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...