phương trình điện li nào dưới đây viết không đúng:

A.

HCl → H+ + Cl-          

B.

C.

H3PO4 → 3H+ + PO43-

D.

Na3PO4 → 3Na+ + PO43-

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

C. H3PO4 → 3H+ + PO43-.

Các chất điện li mạnh thì điện li hoàn toàn thành các ion, vì vậy được biểu thị bằng dấu mũi tên 1 chiều, các chất điện li yếu được biểu thị bằng dấu mũi tên 2 chiều. trong các chất trên thì HCl, Na3PO4 là các chất điện li mạnh, H3PO4, CH3COOH là các chất điện li yếu.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...