phương trình điện li nào dưới đây viết không đúng:

A.

HCl → H+ + Cl-          

B.

C.

H3PO4 → 3H+ + PO43-

D.

Na3PO4 → 3Na+ + PO43-

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...