Phương trình img1 có tập nghiệm trùng với nghiệm của phương trình nào sau đây?         

A.

A: img1

B.

B: img1

C.

C: img1

D.

D: img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Điều kiện: img1. Phương trình tương đương img2   

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...