Phương trình bậc hai có hai nghiệm là 3i và 5i - 1 có dạng:

A.

x2 + (8i - 1)x + 15 + 3i = 0

B.

x2 + (15 + 3i)x + (8i - 1) = 0

C.

x2 + (1 - 8i)x - 15 - 3i = 0

D.

x2 - (15 + 3i)x + (1 - 8i) = 0.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Do 3i + 5i - 1 = 8i - 1

     3i(5i - 1) = -15 - 3i

Vì vậy, 3i và 5i -1 là hai nghiệm của phương trình bậc hai x2 + (1 - 8i)x - 15 - 3i = 0

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...