Phương trình bậc hai có hai nghiệm là 1 + 2i và 1 - 2i có dạng:

A.

x2 - 2x - 3 = 0

B.

x2 + 4ix + 5 = 0

C.

x2 + 2x - 5 = 0

D.

x2 - 2x + 5 = 0

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ta có: (1 + 2i) + (1 - 2i) = 2

           (1 + 2i) . (1 - 2i) = 5

Vì vậy 1 + 2i và 1 - 2i là hai nghiệm của phương trình bậc hai x2 - 2x + 5 = 0.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...