Phương trình 4x + 2x - 6 = 0 có nghiệm là giá trị nào sau đây ?

A.

-3

B.

2

C.

1

D.

3

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...