Phương trình 4x + 2x - 6 = 0 có nghiệm là giá trị nào sau đây ?

A.

-3

B.

2

C.

1

D.

3

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1

Ta biến đổi về cùng cơ số 2 để có phương trình theo ẩn số là 2x:

4x + 2x - 6 = 0 ⇔ (2x)2 + 2x - 6 = 0 có nghiệm 2x = 2 tức x = 1 (vì loại nghiệm 2x = -3 < 0).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...