Phương trình $3^{2x+1}- 28 \cdot 3^x + 9 =0$ có hai nghiệm là $x_1, x_2$ $(x_1 < x_2)$. Giá trị của $T=x_1 - 2x_2$ là

A.

$-3$

B.

$0$

C.

$4$

D.

$-5$

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:$$3^{2x+1}- 28 \cdot 3^x + 9 =0 \Leftrightarrow 3 \cdot (3^x)^2-28 \cdot 3^x+9=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{I} 3^x&=9\\3^x&=\dfrac{1}{3}\end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{I} x=2\\x=-1\end{array}\right.$$ Vậy $T=x_1 - 2x_2 = (-1)-2 \cdot (2)=-5.$

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...