Phương pháp nhuộm phân hoá nhiễm sắc thể (kỹ thuật hiện băng) không cho phép đánh giá trường hợp:

A.

đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể dạng đảo đoạn.

B.

đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể dạng chuyển đoạn.

C.

đột biến gen.

D.

thể lệch bội.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...