Phong trào cách mạng 1930 - 1931 đã để lại cho Đảng ta bài học gì để tập hợp rộng rãi các lực lượng yêu nước?

A.

Bài học về công tác tư tưởng.

B.

Bài học về xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất

C.

Bài học về xây dựng khối liên minh công nông

D.

Bài học về lãnh đạo quần chúng đấu tranh

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Bài học về xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...