Phiên mã là quá trình tổng hợp nên phân tử:          

A.

prôtêin.

B.

ADN.

C.

ARN.

D.

ADN và ARN.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phiên mã là quá trình tổng hợp lên các phân tử ARN.

Vậy đáp án đúng là C   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...