Phiên họp đầu tiên của Quốc hội nước ta được tổ chức vào thời gian nào? Ở đâu?

A.

1 - 6 - 1946 ở Hà Nội

B.

2 - 3 - 1946 ở Hà Nội

C.

12 - 11 - 1946 ở Tân Trào - Tuyên Quang

D.

20 - 10 - 1946 ở Hà Nội

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...