Phép V(0; -3) biến đường tròn (C): x2 + y- 2x + 4y - 4 = 0 thành đường tròn có phương trình: 

A.

(x + 3)+ (y - 6)= 9

B.

(x - 3)+ (y + 6)= 81

C.

(x - 3)+ (y + 6)= 9

D.

(x + 3)+ (y - 6)= 81

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

(x + 3)+ (y - 6)= 81

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...