Phát xít Nhật độc chiếm Đông Dương từ khi nào?

A.

Từ tháng 9 - 1940.

B.

Từ sau ngày 22 - 9 - 1940

C.

Từ sau ngày 9 - 3 - 1945.

D.

Từ tháng 3 - 1945.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Từ sau ngày 9 - 3 - 1945.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...