Phát xít Nhật độc chiếm Đông Dương từ khi nào?

A.

Từ tháng 9 - 1940.

B.

Từ sau ngày 22 - 9 - 1940

C.

Từ sau ngày 9 - 3 - 1945.

D.

Từ tháng 3 - 1945.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...