Phát biểu nào sau đây sai ?         

A.

A: Glyxin, alanin là các α–amino axit.

B.

B: Geranyl axetat có mùi hoa hồng.  

C.

C: Glucozơ là hợp chất tạp chức.

D.

D: Tơ nilon – 6,6 và tơ nitron đều là protein.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

- Khi đốt cháy cacbohiđrat thì ta luôn có:

img1   

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...