Phát biểu nào sau đây là sai:

A. Trac nghiem online - cungthi.vn đồng biến trên (0; 2)
B. Trac nghiem online - cungthi.vnđồng biến trên tập xác định
C. Trac nghiem online - cungthi.vnnghịch biến trên (-2; 0)
D. Trac nghiem online - cungthi.vn đồng biến trên tập xác định
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...