Phát biểu nào sau đây là sai:

A. Trac nghiem online - cungthi.vn đồng biến trên (0; 2)
B. Trac nghiem online - cungthi.vnđồng biến trên tập xác định
C. Trac nghiem online - cungthi.vnnghịch biến trên (-2; 0)
D. Trac nghiem online - cungthi.vn đồng biến trên tập xác định
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...