Phát biểu nào sau đây là không đúng về nội năng?

A.

Ở mỗi trạng thái nhiệt, nội năng của một vật có một giá trị xác định.

B.

Nội năng tỉ lệ nghịch với nhiệt dung riêng của vật.

C.

Các vật có thể trao đổi nội năng với nhau.

D.

Nội năng tỉ lệ với nhiệt độ của vật.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Nội năng tỉ lệ nghịch với nhiệt dung riêng của vật.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...