Phát biểu nào sau đây là đúng về bản đồ di truyền?         

A.

Bản đồ di truyền cho ta biết tương quan trội, lặn của các gen.

B.

Khoảng cách giữa các gen được tính bằng khoảng cách từ gen đó đến tâm động.

C.

Bản đồ di truyền là sơ đồ về trình tự sắp xếp của các nuclêôtit trong phân tử ADN.

D.

Bản đồ di truyền là sơ đồ phân bố các gen trên nhiễm sắc thể của một loài.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Bản đồ di truyền là sơ đồ phân bố các gen trên nhiễm sắc thể của một loài.

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...