Phát biểu nào sau đây là đúng nhất?

A.

Cung cấp nhiệt cho khối chất luôn làm tăng nhiệt độ của khối chất đó.

B.

Cung cấp nhiệt cho khối chất luôn làm tăng thể tích của khối chất đó.

C.

Cung cấp nhiệt cho khối chất là truyền năng lượng cho khối chất đó.

D.

Cung cấp nhiệt cho khối chất luôn làm tăng nhiệt độ của khối chất đó và cung cấp nhiệt cho khối chất luôn làm tăng thể tích của khối chất đó và cung cấp nhiệt cho khối chất là truyền năng lượng cho khối chất đó.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cung cấp nhiệt cho khối chất là truyền năng lượng cho khối chất đó.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...