Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ngoại lực tác dụng lên vật dao động để dao động của nó trở thành đao động cưỡng bức?

A.

Ngoại lực tác dụng lên vật biến đổi điều hòa theo thời gian.

B.

Ngoại lực tác dụng lên vật luôn là hằng số.

C.

Ngoại lực tác dụng lên vật phụ thuộc vào thời gian theo hàm số bậc nhất.

D.

Ngoại lực tác dụng lên giảm dần theo định luật hàm số mũ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ngoại lực tác dụng lên vật biến đổi điều hòa theo thời gian.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...