Phát biểu nào sau đây là đúng?

A.

Trùng hợp stiren thu được poli (phenol-fomanđehit).

B.

Trùng ngưng buta-1,3-đien với acrilonitrin có xúc tác Na được cao subuna-N.

C.

Poli (etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng các monome tương ứng.

D.

Tơ visco là tơ tổng hợp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Poli (etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng các monome tương ứng.

Công thức của poli etilen terephtalat là: (-CO-C6H4-COO-CH2-CH2-O-)n.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...