Phát biểu nào sau đây là đúng?

A.

Trùng hợp stiren thu được poli (phenol-fomanđehit).

B.

Trùng ngưng buta-1,3-đien với acrilonitrin có xúc tác Na được cao subuna-N.

C.

Poli (etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng các monome tương ứng.

D.

Tơ visco là tơ tổng hợp.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...