Phát biểu nào sau đây là đúng?

A.

Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3.

B.

Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh. 

C.

Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.

D.

Saccarozơ làm mất màu nước brom.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...