Phát biểu nào sau đây là đúng?

A.

Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat đều thuộc loại tơ tổng hợp.

B.

Tơ nilon-6,6 được điều chế từ hexametylenđiamin và axit axetic.

C.

Polietilen và poli(vinyl clorua) là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng.

D.

Sợi bông, tơ tằm thuộc loại polime thiên nhiên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Sợi bông, tơ tằm thuộc loại polime thiên nhiên.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...