Phát biểu nào sau đây là đúng?

A.

Trùng ngưng buta-1,3-đien với acrilonitrin có xúc tác Na được cao su buna-N.

B.

Tơ visco là tơ tổng hợp.

C.

Trùng hợp stiren thu được poli (phenol-fomanđehit).

D.

Poli(etylen - terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng các monome tương ứng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Poli(etylen - terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng các monome tương ứng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...