Phát biểu nào sau đây là đúng?

A.

 img1

B.

 img1

C.

 img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 Phương pháp: Tìm nguyên hàm bằng đổi biến số. Đặt img1  Khi đó: img2 img3 .

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...