Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về dao động điều hòa của chất điểm?

A.

Biên độ dao động của chất điểm là đại lượng không đổi.

B.

Động năng của chất điểm biến đổi tuần hoàn theo thời gian.

C.

Tốc độ của chất điểm tỷ lệ với li độ của nó.

D.

Độ lớn của hợp lực tác dụng vào chất điểm tỷ lệ thuận với li độ của chất điểm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tốc độ của chất điểm tỷ lệ với li độ của nó.

x = Acos(ωt + φ)

v = -ωAsin((ωt + φ) ; x2+v2ω2=A2   v =ωA2-x2

a = - ω2Acos(ωt + φ)= - ω2x

Tốc độ không thể nói là tỉ lệ (hiểu là tỉ lệ thuận) với li độ, vậy đáp án sai là.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...