Phát biểu nào sau đây không đúng?

A.

Glucozơ tồn tại ở dạng mạch hở và dạng mạch vòng.

B.

Glucozơ tác dụng được với nước brom.

C.

Khi glucozơ ở dạng vòng thì tất cả các nhóm OH đều tạo ete với CH3OH.

D.

Ở dạng mạch hở, glucozơ có 5 nhóm OH kề nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Khi glucozơ ở dạng vòng thì tất cả các nhóm OH đều tạo ete với CH3OH.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...