Phát biểu nào sau đây không đúng?

A.

Cách tính bậc của amin khác với của ancol.

B.

Nguyên nhân gây ra tính bazơ của các amin là do trên nguyên tử N còn một cặp e chưa chia có thể nhận cho proton H+.

C.

Anilin làm quỳ tím ẩm hóa xanh.

D.

Gốc phennyl (-C6H5) và nhóm chức amino (-NH2) trong phân tử anilin có ảnh hưởng qua lại với nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Anilin làm quỳ tím ẩm hóa xanh.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...