Phát biểu nào sau đây không đúng?

A.

Ở nhiệt độ thường glucozơ, fructozơ, mantozơ, saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam.

B.

Glucozơ và fructozơ đều tác dụng với H2 (Ni, t°) cho poliancol.

C.

Xenlulozơ luôn có 3 nhóm -OH.

D.

Glucozơ, fructozơ, mantozơ bị oxi hóa bởi Cu(OH)2 cho kết tủa đỏ gạch khi đun nóng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Xenlulozơ luôn có 3 nhóm -OH.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...