Phát biểu nào sau đây không đúng?

A.

Ở nhiệt độ thường glucozơ, fructozơ, mantozơ, saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam.

B.

Glucozơ và fructozơ đều tác dụng với H2 (Ni, t°) cho poliancol.

C.

Xenlulozơ luôn có 3 nhóm -OH.

D.

Glucozơ, fructozơ, mantozơ bị oxi hóa bởi Cu(OH)2 cho kết tủa đỏ gạch khi đun nóng.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...