Phát biểu nào sau đây không đúng:

A.

Biên độ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào quan hệ giữa tần số của ngoại lực và tần số riêng của hệ dao động.

B.

Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực.

C.

Tần số của dao động duy trì là tần số riêng của hệ dao động.

D.

Tần số của dao động cưỡng bức là tần số riêng của hệ dao động.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tần số của dao động cưỡng bức là tần số riêng của hệ dao động.

Tần số của dạo động cưỡng bức là tần số của ngoại lực cưỡng bức.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...