Phát biểu nào sau đây không đúng?

A.

Vật chất được cấu tạo bởi các phân tử, nguyên tử.

B.

Các phân tử luôn chuyển động không ngừng.

C.

Phân tử của các chất khác nhau thì cấu tạo từ các nguyên tử khác nhau.

D.

Khối lượng phân tử luôn nhỏ hơn khối lượng các nguyên tử của phân tử đó.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...