Phát biểu nào sau đây đúng?

A.

Thể tứ bội và song nhị bội giống nhau.

B.

Thể tứ bội bao giờ cũng có năng suất cao hơn thể song nhị bội.

C.

Thể song nhị bội có tế bào mang hai bộ NST lưỡng bội của cả hai loài.

D.

Thể song nhị bội có tế bào mang gấp đôi bộ lưỡng bội của một trong hai loài gốc.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...