Phát biểu nào không đúng?

A.

Dung dịch fructozơ hòa tan được Cu(OH)2.

B.

Thủy phân (xúc tác H+, t°) saccarozơ cũng như mantozơ đều cho cùng một mono saccarit.

C.

Sản phẩm phản ứng thủy phân xenlulozơ (xúc tác H+, t°) có thể tham gia phản ứng tráng bạc.

D.

Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH)2 khi đun nóng cho kết tủa Cu2O.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...