Phát biểu nào dưới đây không đúng?

A.

Toàn bộ sinh giới đa dạng và phong phú ngày nay có cùng một nguồn gốc chung.

B.

Dạng sinh vật nguyên thủy nào còn sống sót cho đến ngày nay, ít biến đổi được xem là hóa thạch sống.

C.

Trong cùng một nhóm đối tượng, chọn lọc tự nhiên có thể tích lũy các biến dị theo những hướng khác nhau, kết quả là từ một dạng ban đầu đã hình thành nhiều dạng khác nhau rõ rệt và khác xa dạng tổ tiên.

D.

Theo con đường phân li tính trạng, qua thời gian rất dài một loài gốc phân hóa thành những chi khác nhau rồi thành những loài khác nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Theo con đường phân li tính trạng, qua thời gian rất dài một loài gốc phân hóa thành những chi khác nhau rồi thành những loài khác nhau.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...