Phát biết nào sau đây là không đúng?

A.

A : Vật dẫn điện là vật có chứa nhiều điện tích tự do.

B.

B : Vật cách điện là vật có chứa rất ít điện tích tự do.

C.

C : Vật dẫn điện là vật có chứa rất ít điện tích tự do.

D.

D : Chất điện môi là chất có chứa rất ít điện tích tự do.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Theo định nghĩa: Vật dẫn điện là vật có chứa nhiều điện tích tự do. Vật cách điện (điện môi) là vật có chứa rất ít điện tích tự do. Như vậy phát biểu “Vật dẫn điện là vật có chứa rất ít điện tích tự do” là không đúng  

 

CHỌN C 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...