Pháp luật ban hành các quy định về bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; khuyến khích tạo điều kiện cho các tổ chức và cá nhân tiến hành hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, truyền dạy và giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể.

Nhận định trên thuộc

A.

Một số nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển kinh tế

B.

Một số nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển văn hóa

C.

Một số nội dung cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường

D.

Một số nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Một số nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển văn hóa

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...