Phản ứng trung hòa của cặp axit - bazơ nào sau đây tạo ra dung dịch trung tính?

A.

Axit yếu và bazơ yếu.

B.

Axit mạnh và bazơ yếu.

C.

Axit yếu và bazơ mạnh.

D.

Axit mạnh và bazơ mạnh.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...