Phản ứng tổng hợp glucozơ trong cây xanh cần được cung cấp năng lượng là 2813 (kJ) cho mỗi mol glucozơ tạo thành.

6CO2 + 6H2O  C6H12O6 + 6O2;  ΔH = 2813 (kJ)

Trong một phút, mỗi cm2 lá xanh nhận được khoảng 2,09 (J) năng lượng mặt trời, nhưng chỉ 10% được sử dụng vào phản ứng tổng hợp glucozơ. Với 1 ngày nắng (từ 6h đến 17h), diện tích lá xanh là 1 m2 thì lượng glucozơ tổng hợp được là:

A.

248292 gam.

B.

88,26 gam.

C.

21557 gam.

D.

882,6 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

88,26 gam.

- Thời gian từ 6 giờ đến 17 giờ đổi ra phút: (17 - 6).60 = 660 (phút).

- Tổng năng lượng 1 m2 lá xanh nhận được dùng để tổng hợp glucozơ là:

660.10000.2,09. = 1379400 (J) = 1379,4 (kJ).

- Khối lượng glucozơ tạo thành: .180 = 88,26 (gam).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...