Phản ứng nào sau đây glucozơ đóng vai trò là chất oxi hoá?

A.

Tráng gương

B.

Tác dụng với Cu(OH)2/OH - ,t0.

C.

Tác dụng với H2 xúc tác Ni.

D.

Tác dụng với nước brom.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tác dụng với H2 xúc tác Ni.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...