Phản ứng nào sau đây glucozơ đóng vai trò là chất oxi hoá?

A.

Tráng gương

B.

Tác dụng với Cu(OH)2/OH - ,t0.

C.

Tác dụng với H2 xúc tác Ni.

D.

Tác dụng với nước brom.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...