Phản ứng nào sau đây có thể chuyển glucozơ, fructozơ thành những sản phẩm giống nhau?

A.

Phản ứng với H2/Ni, nhiệt độ. 

B.

Phản ứng với Cu(OH)2.

C.

Phản ứng với Na.

D.

Dung dịch brom.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phản ứng với H2/Ni, nhiệt độ. 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...