Phản ứng nào sau đây chứng tỏ glucozơ có dạng mạch vòng?

A.

Phản ứng với Cu(OH)2.

B.

Phản ứng với [Ag(NH3)2]OH.

C.

Phản ứng với H2/Ni, nhiệt độ.

D.

Phản ứng với CH3OH/HCl.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phản ứng với CH3OH/HCl.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...