Phản ứng hóa học nào sau đây xảy ra trong tháp tiếp xúc của nhà máy sản xuất axit nitric?

A.

4NH3 + 3O2  2N2↑ + 6H2O.

B.

 2NO + O2 2NO2.

C.

4NO2 + O2+ 2H2 4HNO3.

D.

4NH3 + 5O2  4NO↑ + 6H2O.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...