Phân tử nào sau đây mang bộ ba đổi mã (anticôdon)?  

A.

A: mARN

B.

B: ADN

C.

C: tARN

D.

D: rARN

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tử mang bộ ba đối mã là : tARN   

Vậy đáp án là C

 

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...