Phân tử nào sau đây không tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã?

A.

ADN

B.

mARN

C.

tARN

D.

rARN

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:ADN chỉ tham gia vào tự nhân đôi và phiên mã.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...