** Phân tử mARN dài 2312 có A = U = X = G. Mã kết thúc trên mARN là UAG. Khi có 3 lượt ribôxôm trượt qua mARN, mỗi mARN đều chỉ giải mã 1 lượt. Số ribônuclêôtit mỗi loại A, U, G, X môi trường cần cung cấp cho các đối mã của các tARN lần lượt là

A.

306, 102, 714, 918.

B.

303, 99, 684, 915.

C.

101, 33, 238, 305.

D.

101, 33, 238, 105.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

303, 99, 684, 915.

Số ribônuclêôlit của mARN: 2312 : 3,4 = 680.

Theo bài ra A = 3A = U; A = 7A = X; A = 9A = G.

Mà A + U + G + X = 680   A + 3A + 7A + 9A = 680  A = 34.

Vậy U = 3A = 34 × 3 = 102; G = 9A = 9 × 34 = 306; X = 7A = 34 × 7 = 238.

Số ribônuclêôtit mỗi loại khi giải mã prôtêin ở tARN đối mã có mã kết thúc là UAG bằng số ribônuclêôlit của mARN giảm A, U, G mỗi loại một ribônuclêôtit là:

At = Um – 1 = 101; Ut = Am – 1 = 33; Gt = Xm = 238; Xt = Gm – 1 = 305.

Khi có 3 lượt ribôxôm trượt qua mARN thì số ribônuclêôtit mỗi loại môi trường cần cung cấp cho các đối mã của tARN sẽ gấp 3 và là:

At = 101 × 3 = 303; Ut = 33 × 3 = 99; Gt = 238 × 3 = 684; Xt = 305 × 3 = 915.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...