** Phân tử mARN dài 2312 có A = U = X = G. Mã kết thúc trên mARN là UAG. Phân tử mARN trên tham gia tổng hợp 1 chuỗi polipeptit. Số ribônuclêôtit mỗi loại A, U, G, X môi trường cần cung cấp cho các đối mã của các tARN trong quá trình trên lần lượt là

A.

102, 34, 238, 306.

B.

101, 33, 237, 306.

C.

203, 67, 472, 611.

D.

101, 33, 238, 305.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

101, 33, 238, 305.

Số ribônuclêôlit của mARN: 2312 : 3,4 = 680.

Theo bài ra A = 3A = U; A = 7A = X; A = 9A = G.

Mà A + U + G + X = 680   A + 3A + 7A + 9A = 680  A = 34.

Vậy U = 3A = 34 × 3 = 102; G = 9A = 9 × 34 = 306; X = 7A = 34 × 7 = 238.

Số ribônuclêôtit mỗi loại khi giải mã prôtêin ở tARN đối mã có mã kết thúc là UAG bằng số ribônuclêôlit của mARN giảm A, U, G mỗi loại một ribônuclêôtit là:

At = Um – 1 = 101; Ut = Am – 1 = 33; Gt = Xm = 238; Xt = Gm – 1 = 305.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...