** Phân tử mARN dài 2312 có A = U = X = G. Mã kết thúc trên mARN là UAG. Phân tử mARN trên tham gia tổng hợp 1 chuỗi polipeptit. Số ribônuclêôtit mỗi loại A, U, G, X môi trường cần cung cấp cho các đối mã của các tARN trong quá trình trên lần lượt là

A.

102, 34, 238, 306.

B.

101, 33, 237, 306.

C.

203, 67, 472, 611.

D.

101, 33, 238, 305.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...