Phân tử glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 cho …, vậy trong phân tử … ở … Tương tự như glucozơ, … cộng với hiđro cho …, bị oxi hoá bởi … trong môi trường bazơ. Cacbohiđrat là những … và đa số chúng có công thức chung là…(1) dung dịch màu xanh lam; (2) có nhiều nhóm OH; (3) vị trí kề nhau; (4) fructozơ; (5) poliancol; (6) phức bạc amoniac; (7) hợp chất hữu cơ tạp chức;(8)Cn(H2O)m.Từ hay cụm từ thích hợp ở những chỗ trống trong các câu ở đoạn văn trên lần lượt là ?

A.

(2), (3), (1), (4), (5), (6), (7), (8).

B.

(1), (2), (4), (5), (3), (6), (7), (8).

C.

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8).

D.

(1), (2), (3), (4), (8), (6), (7), (5).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...